Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2019

4713 cf0b 500
Reposted fromzciach zciach viaTokyoMEWS TokyoMEWS
5004 cba9 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaTokyoMEWS TokyoMEWS
Columbia Icefields
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahereyes hereyes
0012 380e 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaTokyoMEWS TokyoMEWS
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viahereyes hereyes
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes "Zgiełk czasu"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagreywolf greywolf
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaCannonball Cannonball
2204 7c69
Reposted fromLittleJack LittleJack viaintotheblack intotheblack
9401 0dba 500
Reposted fromcroiea croiea viahormeza hormeza
1220 524e 500
Reposted fromnutt nutt viavacannes vacannes
9190 c747 500
Reposted fromzciach zciach viavacannes vacannes
4692 8bec 500
Reposted fromyikes yikes viavacannes vacannes
6296 1f69 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
Reposted fromumarla-dusza umarla-dusza viahormeza hormeza
3402 45d8 500
Reposted fromartbun artbun viafischikella fischikella
0830 6088
Reposted fromQlka Qlka viaVostok Vostok
6295 e8c5
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball
9505 0a06 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...