Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

6127 0606 500
Reposted fromzciach zciach viahash hash
7836 cb0a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viadhoop dhoop
0546 9d3f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viachmurko chmurko
1505 7c84 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
6217 6dc1 500
Reposted fromwyczes wyczes viadivi divi
9865 432d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianoisetales noisetales

September 30 2019

9841 9c7b
Reposted frommiststueck miststueck viaKobajashi Kobajashi
0880 22c0
Reposted fromhelterskelter helterskelter viahormeza hormeza
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viabehindmyeyelids behindmyeyelids
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
9810 0046 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamiimi miimi
2960 ec29 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiimi miimi
Zrozumiałem, że gdy się raz odejdzie, nie ma już prawdziwego powrotu. To dotyczy wszystkich sytuacji tego typu.
— Sławomir Mrożek "Varia. Życie i inne okoliczności"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamiimi miimi
Strach przed samotnością prowadzi nas do złych ludzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamiimi miimi
0384 ecac
Reposted fromverronique verronique viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl