Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2018

5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viamaronner maronner

July 28 2018

Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
9733 f4f1 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viablackheartgirl blackheartgirl
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
7601 f35c
Reposted frommyry myry viablackheartgirl blackheartgirl
2913 a62a
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
4892 8228
Reposted fromoll oll viablackheartgirl blackheartgirl
8574 0824
Reposted fromrubinek rubinek viablackheartgirl blackheartgirl
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
3580 9455 500
Reposted fromrenirene renirene viairmelin irmelin
9969 086a 500
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin

July 26 2018

3292 f914
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin
4632 e480 500
1335 5361 500
Reposted fromhagis hagis viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl